tisk verze pro tisk

Pečovatelská služba - všeobecné informace

Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy celoročně, včetně víkendů a svátku od 7:00 do 21:00 hodin v domácnostech klientů s trvalým pobytem v Žatci a jeho spádových obcích do 12 km, a to bez omezení věku. Dále v domech s pečovatelskou službou na adrese Písečná 2820 a U Hřiště 2512,2513.

Služba je poskytována za úhradu, bezplatně jsou poskytovány služby v rozsahu základních činností klientům, kteří předloží osvědčení dle § 75 odst. 2) zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

V domech s pečovatelskou službou působí Klub seniorů, kde senioři mají možnost pravidelného setkávání a kulturně společenského vyžití.

Klienti, jejich rodiny a přátelé, ale i veřejnost mohou vyjádřit své připomínky a stížnosti na poskytované služby.

Poskytujeme tyto základní činnosti:

  
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - zahrnuje pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, při přesunech na lůžko nebo vozík.
  
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - zahrnuje pomoc při koupání, včetně poskytnutí bezbariérové sprchy v domech s PS, péči o vlasy a nehty a při použití WC.
  
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - zahrnuje pomoc při objednávání a donášku jídla, pomoc při přípravě jídla a pití.
  
Pomoc při zajištění chodu domácnosti - zahrnuje běžný úklid a údržbu domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, donášku vody a topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržby topných zařízení, dále běžné a velké nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy.
  
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - zahrnuje doprovody do školského zařízení, k lékaři, na nákup, úřad, poštu a dále vyřizování soukromých nebo úředních záležitostí na přání klienta.

Poskytujeme tyto fakultativní činnosti:

  
Použití střediska osobní hygieny v DPS.
  
Použití prádelny poskytovatele (praní a sušení).
  
Použití spotřebičů poskytovatel (žehlení a mandlování).
  
Donáška prádla (v terénu i v DPS).
  
Telefonování ze služebního telefonu do 30 minut.
  
Kopírování - formát A4.

Podání žádosti a poskytování pečovatelské služby

  
žádost a informace si lze stáhnout z webových stránek www.dpszatec.cz, osobně v kanceláři koordinátorky pečovatelské služby, dále lze informace získat telefonicky, žádost k vyplnění můžeme zaslat poštou nebo e-mailem,
  
vyplněná žádost včetně vyjádření praktického lékaře, v případě omezení svéprávnosti žadatele doložení rozhodnutí soudu,
  
přijetí předchází sociální šetření u žadatele popř. v kanceláři koordinátorky PS, při kterém je projednán návrh smlouvy, sociálnímu šetření může být přítomna osoba určená žadatelem,
  
smlouva je uzavírána v den přijetí do služby písemně, na základě individuálních potřeb, uzavírání smlouvy může být přítomna osoba určená žadatelem, v případě omezení svéprávnosti smlouvu podepisuje soudem určený opatrovník, podpisu smlouvy je vždy přítomen i uživatel služby.

Každý klient má svého klíčového pracovníka - pečovatel/ka, který/á klientovi pomáhá a podporuje ho po celou dobu poskytování služby. Jeho specifickým úkolem je individuálně plánovat průběh služby na základě potřeb a přání klienta.

Můžeme odmítnout poskytnutí služby, jestliže:

  
nemáme dostatečnou kapacitu,
  
neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá,
  
osobě byla v době kratší 6 měsíců od podepsání smlouvy vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Nezajišťujeme zdravotní péči jako je:

  
podávání léků,
  
převazy,
  
injekční podání inzulínu,
  
odběry.
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css